Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 • 1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fouragehandel Bus B.V. (hierna: Bus) en een wederpartij (hierna: Wederpartij), tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan afwijken;
 • 1.2 - De toepasselijkheid van – eventuele – algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 • 2.1 - Alle offertes en aanbiedingen van Bus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar blijkt te zijn;
 • 2.2 - Bus behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren;
 • 2.3 - De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Bus bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen;

Artikel 3 - Prijzen en betaling

 • 3.1 - Alle door Bus genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventueel overige van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Hiervan kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken;
 • 3.2 - Betaling van de door Bus gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige schuldvergelijking en/of korting;
 • 3.3 - Indien betaling binnen de in het vorige lid genoemde termijn uitblijft, is Wederpartij in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is;
 • 3.4 - Bus mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld –maar niet uitsluitend- ten aanzien van onder meer lonen, sociale lasten (inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen;
 • 3.5 - Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der voldoening de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten, komen alle buitengerechtelijke incassokosten, ten minste bedragende € 100,00 exclusief btw, voor rekening van Wederpartij;
 • 3.6 - Bus behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen, zolang de koopprijs niet (geheel) is voldaan, voor;
 • 3.7 - Indien Bus ongunstige informatie ontvangt over de financiële positie van Wederpartij, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet volledige betaling, heeft hij het recht, alvorens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kostenvrije zekerheidsstelling te eisen;

Artikel 4 - Levering

 • 4.1 - Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 • 4.2 - Indien Bus gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Bus ter beschikking heeft gesteld;
 • 4.3 - Vanaf het moment van aflevering van de goederen zijn deze voor rekening van de Wederpartij;
 • 4.4 - Bij successievelijke levering van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde termijn geschiedt de levering zoveel mogelijk in gelijke gedeelten en met gelijke tussenposten. De afzonderlijke deelleveringen worden voor de toepassing van deze voorwaarden als op zichzelf staand beschouwd;
 • 4.5 - Voor een enkele wagen of oplegger geldt aflevering op één los-adres; voor een dubbele wagen eventueel twee los-adressen in dezelfde omgeving;
 • 4.6 - Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen;
 • 4.7 - Ter controle kan Wederpartij het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd;

Artikel 5 - Opschorting en ontbinding

 • 5.1 - Indien Wederpartij, diens hulppersonen of door hem ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is Wederpartij, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Bus is alsdan bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 • 5.2 - Bus is bevoegd de Overeenkomst per direct te beëindigen in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te betalen;
 • 5.3 - Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bus op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

Artikel 6 - Reclame

 • 6.1 - Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Bus dat de zaken tot zijn beschikking staan;
 • 6.2 - Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen;
 • 6.3 - Na levering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken. Reclame moet plaatsvinden direct na constatering van het gebrek of – indien de omstandigheden dit billijken – uiterlijk om 12.00 uur de werkdag erna;
 • 6.4 - De producten, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven bij wederpartij. Wederpartij zorgt ervoor dat de reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt;
 • 6.5 - Wederpartij dient Bus op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht;
 • 6.6 - Indien de reclame door Bus gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren;
 • 6.7 - Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken;
 • 6.8 - Bus kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door Wederpartij door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel;
 • 6.9 - Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 10 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt;

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • 7.1 - Bus is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens Wederpartij en/of derden, veroorzaakt door Bus, haar hulpmiddelen, haar ondergeschikten en/of leidinggevenden, behoudens opzet of grove schuld van Bus en/of haar leidinggevenden;
 • 7.2 - Bus is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door goederen, die door Bus, haar leidinggevenden en/of haar ondergeschikten zijn geproduceerd en/of aan Wederpartij zijn geleverd, behoudens opzet of grove schuld van Bus en/of haar leidinggevenden;
 • 7.3 - Indien enige schade wordt veroorzaakt door enig product of eigenschap van dat product, waaronder in ieder geval moet worden begrepen een besmetting met een bacterie, zoals (doch niet uitsluitend) de klebsiella bacterie, en dat product bij Bus geen enkele bewerking heeft ondergaan, is Bus voor die schade niet aansprakelijk;
 • 7.4 - Indien Bus desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering. Bus is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, schade door bedrijfsstagnatie en/of vergoeding van een materiële schade;
 • 7.5 - Bus is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Bus uitgegaan is van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • 7.6 - Wederpartij vrijwaart Bus voor aanspraken van derden die verband zouden kunnen houden met de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 8 - Overmacht

 • 8.1 - Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Bus worden daaronder begrepen;
 • 8.2 - Bus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bus zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 • 8.3 - Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroepen, dient Wederpartij een situatie van overmacht direct te melden aan Bus;
 • 8.4 - Indien naar het oordeel van Bus de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voor doet;
 • 8.5 - Is naar het oordeel van Bus de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

Artikel 9 - Transacties op basis van drogestofgehalte

 • 9.1 - Bij transacties op basis van drogestofgehalte zal bij een geschil over het drogestofgehalte op verzoek van de meest gerede partij (her-)bemonstering plaatsvinden door een onafhankelijke deskundige. De partij die hiertoe besluit dient de Wederpartij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Bij verse producten dient (her-)bemonstering zo spoedig mogelijk te geschieden en wel, behoudens absolute onmogelijkheid, voor het inkuilen. Het voor verrekening geldende drogestofgehalte zal dooreen daartoe bevoegd onderzoeksinstituut bindend worden vastgesteld. De kosten van (her-)bemonstering en analyse zijn ten laste van Bus bij een lager drogestofgehalte dan eerder vastgesteld of overeengekomen. In andere gevallen zijn deze kosten voor Wederpartij;

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

 • 10.1 - Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • 10.2 - Alle geschillen die uit de Overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten tot uitvoering daarvan voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen;